مجلات تخصصی صنایع غذائی ، کشاورزی و دامپروری

فاکس

تلفن

سردبیر

مدیر مسئول

صاحب امتیاز

صنعت

نوع

نام مجله

88741023 (021)

88518755 (021)

دکتر لطفعلی بخشی

دکتر لطفعلی بخشی

دکتر لطفعلی بخشی

صنعت آرد و مواد غذايی

تخصصی

نشريه صنعت آرد و غذا

88826488 (021)

88836595 (021)

عليرضا ميرزاخانی

ناهيد ايماني تهراني

موسسه فرهنگي هنري سرواد

صنایع غذایی

تخصصی

ماهنامه بهکام

66435667 (021)

66435667 (021)

مهندس اصغر نعمتي

مهندس اصغر نعمتي

مهندس اصغر نعمتي

صنایع غذایی

آموزشي, خبري, بهداشتي

ماهنامه دنياي تغذيه

 ----

88046916 (021)

شكور آرين خواه

محمدباقر گلستان

شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي

صنایع غذایی

خبري، تخصصي

ماهنامه شكرشكن

8969055 (021)

8965715 (021)

 ----

مهندس رضا اخوان حيدري

دفتر مشاوره و خدمات فني و بازرگاني صنايع قند ايران

صنایع غذایی

كشاورزي، شيمي و تكنولوژي صنايع قند

دوماهنامه صنايع قند ايران

77516831 (021)

77516831 (021)

مهندس محمد علي يارمحمدي

مهندس محمد عاقلي

مهندس داود يارمحمدي

كشاورزي، صنايع غذايي

 ---

ماهنامه تغذيه و سلامتي  

66432290 (021)

66432291 (021)

--- 

عبدالرضا ميربلوك

عبدالرضا ميربلوك

صنعت کشاورزی

 ----

دوهفته نامه برزگر

8787430 (0511)

17-8795612 (0511)

مهدي نصيري محلاتي

حميد بهادر قدوسي

دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسي مشهد

صنعت کشاورزی

---- 

دوفصلنامه پژوهش هاي زراعي ايران

3822577 (0152)

3822577 (0152)

مريم شكري

سيد كمال كاظمي تبار

معاونت پژوهشي دانشگاه مازندران

صنعت کشاورزی

---- 

پژوهشنامه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خزر

44243308 (021)

44243185 (021)

مهندس شهرام محمدي

قاسم محمدي

قاسم محمدي

صنعت کشاورزی

كشاورزي، دام، طيور، آبزيان

ماهنامه تازه هاي كشاورزي

44195907 (021)

5-44195901 (021)

بهرام پيماني فرد

عادل جليلي

موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع

صنعت کشاورزی

 ----

فصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان ايران

44195907 (021)

5-44195901 (021)

سيدرضا طبايي عقدايي

عادل جليلي

موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع ايران

صنعت کشاورزی

 ----

فصلنامه تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران

66422042 (021)

66422042 (021)

 ----

دكتر محسن فرخوي

سازمان اقتصادي كوثر

صنعت کشاورزی

 ----

فصلنامه چكاوك

2238362 (0131)

2242910 (0131)

دكتر مجيد متقي طلب

مهندس اردوان نجفي

مهندس اردوان نجفي

صنعت کشاورزی

تخصصي

ماهنامه دانش غذا و كشاورزي

 ----

88212058 ، (021)

 ----

---- 

دكتر يوسف قريب

صنعت کشاورزی

 ----

ماهنامه دهاتي

 ----

66123310 (021)

مجيد قاسمي فيض آبادي

دكتر علي آهون منش

وزارت جهاد كشاورزي

صنعت کشاورزی

علمي، تخصصي

ماهنامه زيتون

66911457 (021)

66911457 (021)

 ----

شاپور شاپوري تهراني

شاپور شاپوري تهراني

صنعت کشاورزی

اقتصادي، تحليلي - خبري - اطلاع رساني

ماهنامه سرزمين سبز

22092616 (021)

22092616 (021)

مهندس محمد علي امين طاهري

مهندس محمدعلي امين طاهري

مهندس محمدعلي امين طاهري

صنعت کشاورزی

علمي، فني، كشاورزي و زيست محيطي

ماهنامه سنبله

88639060 ،(021)

2-88639061 (021 (

 ----

مسعود خراساني

خانه كشاورز

صنعت کشاورزی

 ----

ماهنامه صداي كشاورز

---- 

2704852 (0261)

دكتر قربان نورمحمدي

دكتر بهزاد قره ياضي

انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات

صنعت کشاورزی

علمي - پژوهشي

فصلنامه علوم زراعي ايران

2225989 (0171)

2245884 (0171)

كامران رهنما

رئيس دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

علوم كشاورزي و منابع طبيعي

علمي - پژوهشي

فصلنامه علوم كشاورزي و منابع طبيعي