کارخانجات خمیرمایه

تلفن
استان
شهر
نام کارخانجات خميرمایه
0832-5323245 -6
0832-5323247
کرمانشاه کرمانشاه پاک مایه کرمانشاه
تهران
تهران
سندیکای تولیدکنندگان خمیرمایه ایران
خراسان
مشهد
خمیرمایه رضوی
تهران
تهران
ايران مایه
خراسان
مشهد
ایران ملاس
تهران
تهران
توسعه نیشکر و صنایع جانبی
اصفهان
اصفهان
خمیرمایه چهارمحال بختیاری
تهران
تهران
خمیرمایه خوزستان
خراسان
مشهد
خمیرمایه رضوی
تهران
تهران
خمیرمایه شاهرود
تهران
تهران
خمیرمایه لرستان

برای اضافه کردن نام شرکت / کارخانه با ما تماس بگیرید