:فرم اشتراک مجله آرد ونان
: نام و نام خانوادگی/ نام موسسه یا شرکت

: شغل/ زمینه فعالیت
: نشانی کامل پستی
: ایمیل : فاکس : تلفن : کدپستی
اشتراک یکساله – پست عادی
900.000 ریال
اشتراک یکساله – پست سفارشی
1.000.000 ریال
لطفا پس از پرداخت اشتراک به یکی از حسابهای زیر فیش بانکی و فرم تکمیل شده را به شماره 88741023 فاکس کنید
بانک ملی شعبه سرافراز – کد65128 – حساب جام 74702767/02 به نام لطفعلی بخشی
ملت کارت 6104337098935198 شعبه سرافراز کد 6512 به نام مجله آردونان
دریافت فایل فرم اشتراک