نمایشگاه ها

نمایشگاه
نشانی
نمایشگاه مواد غذایی سیال
25-21 اکتبر2012 برابر با 30 مهرالی 4 آبان 1391-پاریس
88784503
88552672
[email protected]
World Market for Baking
www.iba.de
[email protected]
نمایشگاه صنایع غذائی و صنایع بسته بندی
14 الی 19 اردیبهشت 85 - مازندران
دومین نمایشگاه بین اللملی ماشین آلات و مواد اولیه نان
3 الی 7 خرداد 85 - تبریز
نمایشگاه شیرینی- شکلات، نان و ماشین آلات
3 الی 6 تیرماه - مشهد
هفتمین نمایشگاه صنایع غذائی و کشاورزی
5 الی 9 مرداد - مشهد
پنجمین نمایشگاه بین اللملی محصولات نان و مواد اولیه
1 الی 4 شهریور 85
اولین نمایشگاه محصولات، ماشین آلات و مواد اولیه نان - بیسکویت، شیرینی و شکلات
16 الی 19 شهریور 85 - ارومیه
سومین نمایشگاه بین اللملی مواد غذائی و صنایع وابسته
4 الی 7 آبان 85 - ارومیه